Worlddata.info
Islam

Bektashi

Bektashi are a subgroup in Islam and are exclusively spread in Southern Europe.
Distribution Bektashi

CountryDistributionTotal
Albania2.1 %59,000