Worlddata.info
Islam

Bektashi

Bektashi are a subgroup in Islam and are exclusively spread in Southern Europe.

Distribution Bektashi

CountryDistributionTotal
Albania2.1 %60,000